Zrzut ekranu 2020-10-09 o 22.54.25

GMINA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ - NABÓR 4

„Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w gminach Świeradów-Zdrój oraz Leśna."

Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), Oś priorytetowa 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działanie 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.3.1 OSI „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym–konkurs horyzontalny OSI” typ 3.3 e.

ANKIETA KONTROLNA UTRZYMANIA TRWAŁOŚCI PROJEKTU

 1. Ankieta (nowe) Pobierz DOC» 

WYNIKI NABORU IV/2021/S

 1. Lista projektów wybranych do dofinansowania Pobierz PDF» 
 2. Lista projektów ocenionych Pobierz PDF»

BROSZURA INFORMACYJNA dla projektów wybranych Pobierz PDF»

DOKUMENTY DO UMOWY

 1. Oświadczenia do umowy bez działalności gospodarczej Pobierz DOC» 
 2. Oświadczenia do umowy z działalnością gospodarczą Pobierz DOC»
 3. Pełnomocnictwo do podpisywania Umowy o dofinansowanie Pobierz DOC»
WNIOSEK O PŁATNOŚĆ
 1. Wzór wniosku o płatność Pobierz DOC» 

DOKUMENTY POMOCNE PRZY ROZLICZENIU GRANTU

 1. Protokół likwidacji kotła Pobierz DOC» 
 2. Protokół odbioru robót Pobierz DOC» 
 3. Wzór umowy z Wykonawcą Pobierz DOC»
 4. Notatka z rozeznania rynku Pobierz DOC»

Informacje archiwalne:

—————————————

KOMUNIKAT
Termin naboru wniosków o udzielenie grantu w naborze IV/2021/S, trwającym

w dniach 01.09.2021 r. do 12.10.2021 uległ wydłużeniu do dnia 29.10.2021 r. do godziny 13:00 (o 17 dni).
—————

Nabór wniosków prowadzony będzie w dniach od 01.09.2021 r. do 12.10.2021 r. do godz. 13.00. Wszystkie wnioski złożone w trakcie naboru zostaną ocenione formalnie i merytorycznie. Kolejność złożenia wniosków nie będzie brana pod uwagę przy przyznaniu dofinansowania.

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków RPO WD 2014-2020 wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych jednak  nie więcej niż 12 750 zł. 

Wydatki w ramach projektu będą mogły podlegać refundacji jeśli zostały poniesione od dnia 01.09.2021 r. (dzień publikacji Ogłoszenia Grantodawcy o przystąpieniu do realizacji projektu grantowego), w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną.

Dla projektów objętych pomocą publiczną – od dnia złożenia wniosku o udzielenie grantu. Wyjątek stanowią wydatki na dokumentację (uproszczony audyt energetyczny), które mogą być kwalifikowalne pomimo poniesienia przed dniem złożenia wniosku o udzielenie grantu, jednak nie przed datą publikacji Ogłoszenia Grantodawcy o przystąpieniu do realizacji projektu grantowego.

Pieniądze pozyskane w ramach projektu będą przekazywane w formie grantu na zasadzie poniesionych już kosztów, po ich pozytywnej weryfikacji.

UWAGA: ZALECA SIĘ ROZPOCZĘCIE REALIZACJI PROJEKTU PO PODPISANIU UMOWY O POWIERZENIE GRANTU, REALIZACJA PROJEKTU WCZEŚNIEJ ODBYWA SIĘ NA WŁASNE RYZYKO.

Dofinansowanie można otrzymać wymieniając stary piec na nowe ekologiczne źródło ogrzewania 

Dofinansowanie nie obejmuje wymiany na kotły węglowe i ekogroszek, niezależnie od ich klasy. 

Wymianie nie podlegają również dotychczas użytkowane kotły gazowe i olejowe.

Modernizacja może obejmować:

 • instalację źródeł ciepła opartych o Odnawialne źródła energii (np. pomp ciepła)

            lub 

 • instalację kotłów spalających biomasę lub paliwa gazowe
 • wymianie źródła ciepła mogą towarzyszyć uzasadnione modernizacje systemu grzewczego, pozostające w związku przyczynowo – skutkowym ze zmianą źródła ciepła.
 • dopuszcza się również zastosowanie ogrzewania elektrycznego (kable / maty grzejne, kotły elektryczne, piece akumulacyjne itp.) pod warunkiem, że będzie ono zasilane z OZE.
 • Inwestycje mogą być uzupełnione poprzez instalacje OZE (np. na potrzeby pozyskiwania ciepłej wody użytkowej lub produkcji energii elektrycznej, np. fotowoltaiki).

Wsparcie będzie dotyczyć również systemów monitoringu i zarządzania energią, które są obowiązkowym elementem projektu.

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru to styczeń 2022 r. Realizacja wymiany pieca i rozliczenie przez Grantobiorcę musi nastąpić maksymalnie do 01 kwietnia 2022 r. 

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA Pobierz PDF»

PRZYKŁADOWY WNIOSEK Pobierz PDF»

SZCZEGÓŁÓWE INFORMACJE O NABORZE I WNIOSKACH GRANTOWYCH (prezentacja) Pobierz»

SZCZEGÓŁÓWE INFORMACJE O NABORZE I WNIOSKACH GRANTOWYCH (komentarz audio-video) Pobierz»

KONTAKT

Pytania dotyczące wniosków można kierować mailowo na adres: dotacje@grupalaurus.pl

lub telefonicznie pod nr telefonu - 883 123 107 czynny od poniedziałku do piątku
w godz. 10.00 - 16.00 (możliwość konsultacji przez Skype)

Grantobiorcy, którzy zamierzają złożyć wniosek powinni skontaktować się z Audytorem w celu sporządzenia uproszczonego audytu energetycznego: JACERT - certyfikacja energetyczna, Jacek Filończyk jacekfi@poczta.onet.pl tel. 601 458 608

DOKUMENTY

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU

Wniosek nie jest aż tak złożony jak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Nie wszyscy wnioskodawcy muszą wypełniać wszystkie załączniki. Prosimy o kontakt telefoniczny – wyjaśnimy Państwu wszystko krok po kroku.

 1. Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do władania nieruchomością – załącznik nr 1 do wniosku lub odpis z księgi wieczystej z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku (nie dotyczy wspólnot mieszkaniowych).  Pobierz PDF» 
 2. Oświadczenie właściciela/ współwłaściciela/ współwłaścicieli nieruchomości o zgodzie na realizację przedsięwzięcia – załącznik nr 2 do wniosku. Pobierz PDF» 
 3. Oświadczenie współmałżonka Grantobiorcy o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań wynikających z umowy o powierzenie grantu- załącznik nr 3 do wniosku. Pobierz PDF»
 4. Pełnomocnictwo do reprezentowania właścicieli/współwłaścicieli/posiadaczy innego tytułu prawnego do nieruchomości – załącznik nr 4 do wniosku. Pobierz PDF»
 5. Karta wydatków – załącznik nr 5 do wniosku. Pobierz PDF»
 6. Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis- załącznik nr 6 do wniosku. Pobierz»
 7. Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc inną niż de minimis – załącznik nr 7 do wniosku. Pobierz»
 8. Oświadczenie Grantobiorcy o kwalifikowalności podatku VAT – załącznik nr 8 do wniosku. Pobierz PDF»
 9. Uproszczony audyt energetyczny – załącznik nr 9 do wniosku. Pobierz»

DODATKOWE DOKUMENTY

Regulamin naboru

 1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Pobierz PDF»
 2. Kryteria wyboru. Pobierz PDF»
 3. Umowa o powierzenie grantu-wzór. Pobierz PDF»
 4. Minimalne parametry techniczne. Pobierz PDF»
 5. Zasady rozliczenia grantu. Pobierz PDF»
 •  

Aktualności

01.09.2021 Ogłosiliśmy nowy – czwarty nabór dla Gminy Świeradów-Zdrój

dotacje@grupalaurus.pl

© 2018 All rights Reserved. Design by Centrum Kreowania.