Zrzut ekranu 2020-10-09 o 22.54.25

GMINA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ - NABÓR 4

„Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w gminach Świeradów-Zdrój oraz Leśna."

Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), Oś priorytetowa 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działanie 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.3.1 OSI „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym–konkurs horyzontalny OSI” typ 3.3 e.

KOMUNIKAT

Termin naboru wniosków o udzielenie grantu w naborze IV/2021/S, trwającym
w dniach 01.09.2021 r. do 12.10.2021 uległ wydłużeniu do dnia 29.10.2021 r. do godziny 13:00 (o 17 dni).

—————

Nabór wniosków prowadzony będzie w dniach od 01.09.2021 r. do 12.10.2021 r. do godz. 13.00. Wszystkie wnioski złożone w trakcie naboru zostaną ocenione formalnie i merytorycznie. Kolejność złożenia wniosków nie będzie brana pod uwagę przy przyznaniu dofinansowania.

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków RPO WD 2014-2020 wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych jednak  nie więcej niż 12 750 zł. 

Wydatki w ramach projektu będą mogły podlegać refundacji jeśli zostały poniesione od dnia 01.09.2021 r. (dzień publikacji Ogłoszenia Grantodawcy o przystąpieniu do realizacji projektu grantowego), w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną.

Dla projektów objętych pomocą publiczną – od dnia złożenia wniosku o udzielenie grantu. Wyjątek stanowią wydatki na dokumentację (uproszczony audyt energetyczny), które mogą być kwalifikowalne pomimo poniesienia przed dniem złożenia wniosku o udzielenie grantu, jednak nie przed datą publikacji Ogłoszenia Grantodawcy o przystąpieniu do realizacji projektu grantowego.

Pieniądze pozyskane w ramach projektu będą przekazywane w formie grantu na zasadzie poniesionych już kosztów, po ich pozytywnej weryfikacji.

UWAGA: ZALECA SIĘ ROZPOCZĘCIE REALIZACJI PROJEKTU PO PODPISANIU UMOWY O POWIERZENIE GRANTU, REALIZACJA PROJEKTU WCZEŚNIEJ ODBYWA SIĘ NA WŁASNE RYZYKO.

Dofinansowanie można otrzymać wymieniając stary piec na nowe ekologiczne źródło ogrzewania 

Dofinansowanie nie obejmuje wymiany na kotły węglowe i ekogroszek, niezależnie od ich klasy. 

Wymianie nie podlegają również dotychczas użytkowane kotły gazowe i olejowe.

Modernizacja może obejmować:

 • instalację źródeł ciepła opartych o Odnawialne źródła energii (np. pomp ciepła)

            lub 

 • instalację kotłów spalających biomasę lub paliwa gazowe
 • wymianie źródła ciepła mogą towarzyszyć uzasadnione modernizacje systemu grzewczego, pozostające w związku przyczynowo – skutkowym ze zmianą źródła ciepła.
 • dopuszcza się również zastosowanie ogrzewania elektrycznego (kable / maty grzejne, kotły elektryczne, piece akumulacyjne itp.) pod warunkiem, że będzie ono zasilane z OZE.
 • Inwestycje mogą być uzupełnione poprzez instalacje OZE (np. na potrzeby pozyskiwania ciepłej wody użytkowej lub produkcji energii elektrycznej, np. fotowoltaiki).

Wsparcie będzie dotyczyć również systemów monitoringu i zarządzania energią, które są obowiązkowym elementem projektu.

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru to styczeń 2022 r. Realizacja wymiany pieca i rozliczenie przez Grantobiorcę musi nastąpić maksymalnie do 01 kwietnia 2022 r. 

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA Pobierz PDF»

PRZYKŁADOWY WNIOSEK Pobierz PDF»

SZCZEGÓŁÓWE INFORMACJE O NABORZE I WNIOSKACH GRANTOWYCH (prezentacja) Pobierz»

SZCZEGÓŁÓWE INFORMACJE O NABORZE I WNIOSKACH GRANTOWYCH (komentarz audio-video) Pobierz»

KONTAKT

Pytania dotyczące wniosków można kierować mailowo na adres: dotacje@grupalaurus.pl

lub telefonicznie pod nr telefonu - 883 123 107 czynny od poniedziałku do piątku
w godz. 10.00 - 16.00 (możliwość konsultacji przez Skype)

Grantobiorcy, którzy zamierzają złożyć wniosek powinni skontaktować się z Audytorem w celu sporządzenia uproszczonego audytu energetycznego: JACERT - certyfikacja energetyczna, Jacek Filończyk jacekfi@poczta.onet.pl tel. 601 458 608

DOKUMENTY

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU

Wniosek nie jest aż tak złożony jak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Nie wszyscy wnioskodawcy muszą wypełniać wszystkie załączniki. Prosimy o kontakt telefoniczny – wyjaśnimy Państwu wszystko krok po kroku.

 1. Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do władania nieruchomością – załącznik nr 1 do wniosku lub odpis z księgi wieczystej z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku (nie dotyczy wspólnot mieszkaniowych).  Pobierz PDF» 
 2. Oświadczenie właściciela/ współwłaściciela/ współwłaścicieli nieruchomości o zgodzie na realizację przedsięwzięcia – załącznik nr 2 do wniosku. Pobierz PDF» 
 3. Oświadczenie współmałżonka Grantobiorcy o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań wynikających z umowy o powierzenie grantu- załącznik nr 3 do wniosku. Pobierz PDF»
 4. Pełnomocnictwo do reprezentowania właścicieli/współwłaścicieli/posiadaczy innego tytułu prawnego do nieruchomości – załącznik nr 4 do wniosku. Pobierz PDF»
 5. Karta wydatków – załącznik nr 5 do wniosku. Pobierz PDF»
 6. Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis- załącznik nr 6 do wniosku. Pobierz»
 7. Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc inną niż de minimis – załącznik nr 7 do wniosku. Pobierz»
 8. Oświadczenie Grantobiorcy o kwalifikowalności podatku VAT – załącznik nr 8 do wniosku. Pobierz PDF»
 9. Uproszczony audyt energetyczny – załącznik nr 9 do wniosku. Pobierz»

DODATKOWE DOKUMENTY

Regulamin naboru

 1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Pobierz PDF»
 2. Kryteria wyboru. Pobierz PDF»
 3. Umowa o powierzenie grantu-wzór. Pobierz PDF»
 4. Minimalne parametry techniczne. Pobierz PDF»
 5. Zasady rozliczenia grantu. Pobierz PDF»
 •  

Aktualności

01.09.2021 Ogłosiliśmy nowy – czwarty nabór dla Gminy Świeradów-Zdrój

dotacje@grupalaurus.pl

© 2018 All rights Reserved. Design by Centrum Kreowania.