Zrzut ekranu 2020-10-09 o 22.54.25

GMINA LEŚNA 1

„Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w gminach Świeradów-Zdrój oraz Leśna."

Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), Oś priorytetowa 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działanie 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.3.1 OSI „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym–konkurs horyzontalny OSI” typ 3.3 e.

ANKIETA KONTROLNA UTRZYMANIA TRWAŁOŚCI PROJEKTU

 1. Ankieta (nowe) Pobierz DOC» 
 
WNIOSEK O PŁATNOŚĆ
 1. Wzór wniosku o płatność Pobierz DOC» 
 2. Prezentacja ze szkolenia z rozliczania projektu Pobierz PPTX»

DOKUMENTY POMOCNE PRZY ROZLICZENIU GRANTU

 1. Protokół likwidacji kotła Pobierz DOC» 
 2. Protokół odbioru robót Pobierz DOC» 
 3. Wzór umowy z Wykonawcą Pobierz DOC» 
 4. Notatka z rozeznania rynku Pobierz DOC» 

Informacje archiwalne:

—————————————-

DOKUMENTY DO UMOWY

 1. Oświadczenia do umowy bez działalności gospodarczej Pobierz DOC» 
 2. Oświadczenia do umowy z działalnością gospodarczą Pobierz DOC»
 3. Pełnomocnictwo do podpisywania Umowy o dofinansowanie Pobierz DOC»

—————————————


WYNIKI NABORU I/2020/L 

 1. Lista projektów wybranych do dofinansowania (Aneks nr 1) Pobierz PDF» 
 2. Lista projektów wybranych do dofinansowania Pobierz PDF» 
 3. Lista projektów rezerwowych Pobierz PDF»
 4. Lista projektów odrzuconych  Pobierz PDF» 

———————————

Nabór wniosków prowadzony będzie w dniach od 14.10.2020 r. do 8.12.2020 r. do godz. 15.00. Wszystkie wnioski złożone w trakcie naboru zostaną ocenione formalnie i merytorycznie. Kolejność złożenia wniosków nie będzie brana pod uwagę przy przyznaniu dofinansowania.

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków RPO WD 2014-2020 wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych jednak  nie więcej niż 12 750 zł. 

Wydatki w ramach projektu będą mogły podlegać refundacji jeśli zostały poniesione od dnia 14.10.2020 r. (dzień publikacji Ogłoszenia Grantodawcy o przystąpieniu do realizacji projektu grantowego), w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną.

Dla projektów objętych pomocą publiczną – od dnia złożenia wniosku o udzielenie grantu. Wyjątek stanowią wydatki na dokumentację (uproszczony audyt energetyczny), które mogą być kwalifikowalne pomimo poniesienia przed dniem złożenia wniosku o udzielenie grantu, jednak nie przed datą publikacji Ogłoszenia Grantodawcy o przystąpieniu do realizacji projektu grantowego.

Pieniądze pozyskane w ramach projektu będą przekazywane w formie grantu na zasadzie poniesionych już kosztów, po ich pozytywnej weryfikacji.

UWAGA: ZALECA SIĘ ROZPOCZĘCIE REALIZACJI PROJEKTU PO PODPISANIU UMOWY O POWIERZENIE GRANTU, REALIZACJA PROJEKTU WCZEŚNIEJ ODBYWA SIĘ NA WŁASNE RYZYKO.

Dofinansowanie można otrzymać wymieniając stary piec na nowe ekologiczne źródło ogrzewania 

Dofinansowanie nie obejmuje wymiany na kotły węglowe i ekogroszek, niezależnie od ich klasy. 

Wymianie nie podlegają również dotychczas użytkowane kotły gazowe i olejowe.

Modernizacja może obejmować:

 • instalację źródeł ciepła opartych o Odnawialne źródła energii (np. pomp ciepła)

            lub 

 • instalację kotłów spalających biomasę lub paliwa gazowe
 • wymianie źródła ciepła mogą towarzyszyć uzasadnione modernizacje systemu grzewczego, pozostające w związku przyczynowo – skutkowym ze zmianą źródła ciepła.
 • dopuszcza się również zastosowanie ogrzewania elektrycznego (kable / maty grzejne, kotły elektryczne, piece akumulacyjne itp.) pod warunkiem, że będzie ono zasilane z OZE.
 • Inwestycje mogą być uzupełnione poprzez instalacje OZE (np. na potrzeby pozyskiwania ciepłej wody użytkowej lub produkcji energii elektrycznej, np. fotowoltaiki).

Wsparcie będzie dotyczyć również systemów monitoringu i zarządzania energią, które są obowiązkowym elementem projektu.

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru to luty 2021 r. Realizacja wymiany pieca i rozliczenie przez Grantobiorcę musi nastąpić maksymalnie do 30 września 2021 r. 

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA Pobierz PDF»

PRZYKŁADOWY WNIOSEK Pobierz PDF»

SZCZEGÓŁÓWE INFORMACJE O NABORZE I WNIOSKACH GRANTOWYCH (prezentacja) Pobierz»

SZCZEGÓŁÓWE INFORMACJE O NABORZE I WNIOSKACH GRANTOWYCH (komentarz audio-video) Pobierz»

KONTAKT

Pytania dotyczące wniosków można kierować mailowo na adres: dotacje@grupalaurus.pl

lub telefonicznie pod nr telefonu - 883 123 107 czynny od poniedziałku do piątku
w godz. 10.00 - 16.00 (możliwość konsultacji przez Skype)

Grantobiorcy, którzy zamierzają złożyć wniosek powinni skontaktować się z Audytorem w celu sporządzenia uproszczonego audytu energetycznego: JACERT - certyfikacja energetyczna, Jacek Filończyk jacekfi@poczta.onet.pl tel. 601 458 608

DOKUMENTY

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU

Wniosek nie jest aż tak złożony jak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Nie wszyscy wnioskodawcy muszą wypełniać wszystkie załączniki. Prosimy o kontakt telefoniczny – wyjaśnimy Państwu wszystko krok po kroku.

 1. Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do władania nieruchomością – załącznik nr 1 do wniosku lub odpis z księgi wieczystej z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku (nie dotyczy wspólnot mieszkaniowych). Pobierz DOC» 
 2. Oświadczenie właściciela/ współwłaściciela/ współwłaścicieli nieruchomości o zgodzie na realizację przedsięwzięcia – załącznik nr 2 do wniosku. Pobierz DOC»
 3. Oświadczenie współmałżonka Grantobiorcy o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań wynikających z umowy o powierzenie grantu- załącznik nr 3 do wniosku. Pobierz DOC»
 4. Pełnomocnictwo do reprezentowania właścicieli/współwłaścicieli/posiadaczy innego tytułu prawnego do nieruchomości – załącznik nr 4 do wniosku. Pobierz DOC»
 5. Karta wydatków – załącznik nr 5 do wniosku. Pobierz DOC»
 6. Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis- załącznik nr 6 do wniosku. Pobierz»
 7. Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc inną niż de minimis – załącznik nr 7 do wniosku Pobierz»
 8. Oświadczenie Grantobiorcy o kwalifikowalności podatku VAT – załącznik nr 8 do wniosku. Pobierz DOC»
 9. Uproszczony audyt energetyczny – załącznik nr 9 do wniosku. Pobierz»

DODATKOWE DOKUMENTY

Regulamin naboru

 1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Pobierz DOC»
 2. Kryteria wyboru projektów. Pobierz PDF»
 3. Umowa o powierzenie grantu-wzór. Pobierz PDF»
 4. Minimalne parametry techniczne. Pobierz PDF»
 5. Zasady rozliczenia grantu. Pobierz PDF»
 •  

Aktualności

09.07.2021 Prezentacja ze szkolenia z rozliczania projektu  Dla Państwa wygody zamieściliśmy na stronie www prezentację ze szkolenia dla Gminy Leśna.

24.04.2021 Dokumenty pomocne przy rozliczaniu grantu Dla Państwa wygody zamieściliśmy na stronie www wzory protokołu likwidacji kotła, protokołu odbioru robót i wzoru umowy z Wykonawcą.

29.03.2021 Aktualizacja listy projektów wybranych W Gminie Leśna podniesiono kwotę dofinansowania ostatniemu projektowi z listy i wybrano do dofinansowania wszystkie projekty z listy rezerwowej.

25.03.2021 WZÓR WNIOSKU O PŁATNOŚĆ Opublikowaliśmy wzór wniosku o płatność.

22.02.2021 WYNIKI NABORU Opublikowaliśmy listy projektów wybranych, rezerwowych i odrzuconych.

11.11.2020 zapraszamy do zapoznania się z przykładowo wypełnionym wnioskiem o powierzenie grantu. PRZYKŁADOWY WNIOSEK Pobierz PDF» 

06.11.2020 Ze względu na napiętą sytuację związaną z koronawirusem, w dbałości o bezpieczeństwo nasze oraz Grantobiorców, prowadzimy konsultacje online. Każdy Grantobiorca może odbyć spotkanie online z naszymi konsultantami przez Skype, Zoom. Termin ustalany jest indywidualnie. Zapraszamy do kontaktu.

02.11.2020 Na stronie głównej zamieściliśmy prezentację SZCZEGÓŁÓWE INFORMACJE O NABORZE I WNIOSKACH GRANTOWYCH, oraz Listę Najczęściej Zadawanych Pytań (FAQ)

26.10.2020 Zaplanowane spotkania informacyjne są odwołane ze względu na sytuację epidemiologiczną i obostrzenia.

dotacje@grupalaurus.pl

© 2018 All rights Reserved. Design by Centrum Kreowania.