Zrzut ekranu 2020-10-09 o 22.54.25

CZYSTE IZERY

„Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w gminach Świeradów-Zdrój oraz Leśna."

Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), Oś priorytetowa 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działanie 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.3.1 OSI „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym–konkurs horyzontalny OSI” typ 3.3 e.

Nabór wniosków prowadzony będzie w dniach od 14.10.2020 r. do 8.12.2020 r. do godz. 15.00. Wszystkie wnioski złożone w trakcie naboru zostaną ocenione formalnie i merytorycznie. Kolejność złożenia wniosków nie będzie brana pod uwagę przy przyznaniu dofinansowania.

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków RPO WD 2014-2020 wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych jednak  nie więcej niż 12 750 zł. 

Wydatki w ramach projektu będą mogły podlegać refundacji jeśli zostały poniesione od dnia 14.10.2020 r. (dzień publikacji Ogłoszenia Grantodawcy o przystąpieniu do realizacji projektu grantowego), w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną.

Dla projektów objętych pomocą publiczną – od dnia złożenia wniosku o udzielenie grantu. Wyjątek stanowią wydatki na dokumentację (uproszczony audyt energetyczny), które mogą być kwalifikowalne pomimo poniesienia przed dniem złożenia wniosku o udzielenie grantu, jednak nie przed datą publikacji Ogłoszenia Grantodawcy o przystąpieniu do realizacji projektu grantowego.

Pieniądze pozyskane w ramach projektu będą przekazywane w formie grantu na zasadzie poniesionych już kosztów, po ich pozytywnej weryfikacji.

UWAGA: ZALECA SIĘ ROZPOCZĘCIE REALIZACJI PROJEKTU PO PODPISANIU UMOWY O POWIERZENIE GRANTU, REALIZACJA PROJEKTU WCZEŚNIEJ ODBYWA SIĘ NA WŁASNE RYZYKO.

Dofinansowanie można otrzymać wymieniając stary piec na nowe ekologiczne źródło ogrzewania 

Dofinansowanie nie obejmuje wymiany na kotły węglowe i ekogroszek, niezależnie od ich klasy. 

Wymianie nie podlegają również dotychczas użytkowane kotły gazowe i olejowe.

Modernizacja może obejmować:

  • instalację źródeł ciepła opartych o Odnawialne źródła energii (np. pomp ciepła)

            lub 

  • instalację kotłów spalających biomasę lub paliwa gazowe
  • wymianie źródła ciepła mogą towarzyszyć uzasadnione modernizacje systemu grzewczego, pozostające w związku przyczynowo – skutkowym ze zmianą źródła ciepła.
  • dopuszcza się również zastosowanie ogrzewania elektrycznego (kable / maty grzejne, kotły elektryczne, piece akumulacyjne itp.) pod warunkiem, że będzie ono zasilane z OZE.
  • Inwestycje mogą być uzupełnione poprzez instalacje OZE (np. na potrzeby pozyskiwania ciepłej wody użytkowej lub produkcji energii elektrycznej, np. fotowoltaiki).

Wsparcie będzie dotyczyć również systemów monitoringu i zarządzania energią, które są obowiązkowym elementem projektu.

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru to luty 2021 r. Realizacja wymiany pieca i rozliczenie przez Grantobiorcę musi nastąpić maksymalnie do 30 września 2021 r. 

dotacje@grupalaurus.pl

© 2018 All rights Reserved. Design by Centrum Kreowania.

dotacje@grupalaurus.pl

© 2018 All rights Reserved. Design by Centrum Kreowania.